Midsommarfjället vandringsled

Vandringsleden till Midsommarfjället går intill tjärnar, över myrar, genom grov granskog, uppför genom fjällbjörkskogen, för att till slut nå områdets högsta punkt Midsommarfjället, 742 meter över havet.

Längs en ca 300 m lång sträcka sammanfaller vandringsleden med den kryssmarkerade vinterleden. Skylt finns där lederna skiljs åt igen. Leden går väst Nedre Granbacktjärn (530 m ö h) genom gammal, gles, grov granskog (ca 300 år). Skogen består av frisk ristyp med bestånd av ekbräken- och örtristyp vid bäck och surdråg. Trädslagen är nästan uteslutande gran. Lövinslaget är glest och består av björk med inslag av sälg.

Området bär spår av tidig dimensionsavverkning, troligen från början av 1900-talet. De flesta granar är bevuxna av tagel-, man- och granlavar. Under granlågor kan man även få se Gränsticka (Phellinus nigrolimitatus) och Ullticka (Phellinus ferrugineofuscus), bägge hotkategori 4, samt Lappticka (Amylocystis lapponica) hotkategori 3.

Vid 650 m ö h övergår skogen till ren fjällskog med myrar och råkar tills fjällbjörkskogen och kalfjället tar vid. Denna urskogsartade naturskog med levande, döende och döda träd i olika nedbrytningsfaser och olikåldrighet innehåller också en stor artrikedom inom både flora och fauna.

Av ovan nämnda skäl måste en viss försiktighet och hänsyn tas till ömtåliga växter. Ungefär halvvägs efter leden, som är ca 4 kilometer lång, finns en iordningsställd rastplats. En raststuga med kamin, samt TC finns också c:a 150 m innan man når toppen på Midsommarfjället. En utmärkt kallkälla finns i stugans omedelbara närhet.

Utsikten från toppen av fjället är (vid klar väderlek) fantastisk! Här syns bland annat fjälltoppar i södra Lappland, Frostviken och Hotagen. Genoom att visa hänsyn till naturen och inte skräpa ner skapas förutsättningar för människor att besöka och njuta av vår underbara natur även i framtiden.

Info: Norråkers Handel, Utposten eller Macken